ข้อมูลโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

มีความคิด - หมั่นศึกษา - พัฒนา - สามัคคี

สีประจำโรงเรียน

แสด - ฟ้า

แสด หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญาและร่างกาย

ฟ้า หมายถึง การใฝ่หาความรู้ ความเจริญที่กว้างไกล

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน ภวัง โหติ - ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

ประวัติโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงแฝก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ มีข้าราชการครูทำการสอนในขณะนั้น 2 คน คือ นายเจริญ บวกไธสง และ นางสาวศุภลักษณ์ วงศ์เทเวศน์

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ตั้งอยู่ที่ บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260 โทรศัพท์ 044 -870284 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2522 อยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำน้ำเจา 7 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระยะทาง 98 กิโลเมตร ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1-2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)

บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียน มีทั้งสิ้น 10 ไร่ ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ มีขอบเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดคลองน้ำไทรทอง วัดได้ 160 เมตร

ทิศตะวันตก จดวัดบ้านปรางค์มะค่า วัดได้ 100 เมตร

ทิศใต้ จดถนนในหมู่บ้าน วัดได้ 160 เมตร

ทิศตะวันออก จดถนนลาดยาง วัดได้ 100 เมตร

เขตบริการทางการศึกษา 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้งโรงเรียน

2. บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่

รอยต่อระหว่าง หมู่บ้านมาเข้าเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3

3. บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มี

รอยต่อระหว่างหมู่บ้านมาเข้าเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1-3

4. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มี

รอยต่อระหว่างหมู่บ้านมาเข้าเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3

สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นที่ทำการเกษตร เป็นต้นว่า ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ทำนาตามร่องน้ำ บริเวณพื้นราบบ้าง ไม้ผล เป็นต้นว่า มะขามหวาน มะม่วง ฯลฯ มีประชากรประมาณ 682 คน บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียนได้แก่ วัดบ้านปรางค์มะค่า

อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำการเกษตร เป็นต้นว่า ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่มันสำปะหลัง ทำนา ค้าขาย หลังจากเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ผู้ปกครองบางส่วนก็ไปทำงานในตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ยังคงนับถือปฏิบัติจากส่วนกลาง เพราะหมู่บ้านปรางค์มะค่า เป็นหมู่บ้านอพยพ ประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำการเกษตร จึงทำให้เป็นชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ ทำบุญหมู่บ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ฯลฯ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่ทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบตามหลักสูตรที่กำหนด บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ พร้อมทั้งจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหารการศึกษาและพัฒนาหลักสูรภายใน ปี 2557

พันธกิจ

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน การศึกษานอกสถานที่โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแบบหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. จัดให้บุคลากรได้รับการอบรมศึกษาดูงานประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบสู่ครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าจะปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ ร้อยละ 80

2. โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของ สพฐ. สมศ. และมาตรฐานของโรงเรียนให้ได้ร้อยละ 80

3. โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าจะพัฒนาบุคลากรไปสู่ครูมืออาชีพให้ได้ร้อยละ 80