การรับสมัครนักเรียนและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562

วันที่โพสต์: 28 มี.ค. 2019, 3:08:26

ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562

……………………………………………………………………………………..

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 ขวบ ) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 30 คน

2. กำหนดรับใบสมัคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

4. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 25 มีนาคม 2562

( โปรดสมัครตามวัน เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร

5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน

5.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ขาว / ดำ หรือสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

5.4 นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย ( เพื่อสัมภาษณ์ )

6. วิธีการคัดเลือก

ผู้มาสมัครลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมรับเอกสารใบมอบตัวทันทีที่ทราบผล

7. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

7.1 ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

7.2 ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เริ่มเวลา 8.30 น.

ลงทะเบียน (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

7.3 มอบตัวนักเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. โปรดตรงเวลาเพื่อสิทธิ์ของท่าน )

2.รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 30 คน

2. กำหนดรับใบสมัคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

4. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2562

( โปรดสมัครตามวัน เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร

5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน

5.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ขาว / ดำ หรือสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

5.4 นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย ( เพื่อสัมภาษณ์ )

5.5 หนังสือรับรอง กำลังเรียนชั้นปฐมวัย ( อนุบาลปีที่ 2 )

6. วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมรับเอกสารใบมอบตัวทันทีที่ทราบผล

7. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7.1 ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

7.2 ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เริ่มเวลา 8.30 น. ลงทะเบียน

(ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

7.3 มอบตัวนักเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. โปรดตรงเวลาเพื่อสิทธิ์ของท่าน )

3.รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 30 คน

2. กำหนดรับใบสมัคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2562

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเด็กที่ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

4. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -25 มีนาคม 2562

( โปรดสมัครตามวัน เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร

5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน

5.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ขาว / ดำ หรือสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

5.4 นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย ( เพื่อสัมภาษณ์ )

5.5 หนังสือรับรอง กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครให้ลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมรับเอกสารใบมอบตัว

7. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7.1 ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

7.2 ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เริ่มเวลา 8.30 น. ลงทะเบียน

7.3 มอบตัวนักเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. โปรดตรงเวลาเพื่อสิทธิ์ของท่าน )