บุคลากร

นายวสันต์ แสงเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์

ครู คศ.3

นางวิลัดดา ดงขาว

ครู คศ.3

นางสาวนิรมล อินทรผล

ครู คศ.3

นางสุภัคพิชชา อิ่มเนย

ครู คศ.3

นางสุชาติ อินยิ้ม

ครู คศ.2

นายปลาย งามจิตร

ครู คศ.2

นายพันธุนนท์ อินทรสุข

ครู คศ.1

นางสาวผกามาศ คำแก้ว

ครู คศ.1

นายชัตยา ไชยโท

ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา หอพิกลาง

ครู คศ.1

นายวรัญญู นันทกุล

ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ ประโพศรี

ครูผู้ช่วย

นายกวินกรณ์ ฝอยมะเริง

ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรภูมิ ปัดภัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์กัญญา เปตานัง

ครูผู้ช่วย

นายสุรชัย มรรควัน

ครูผู้ช่วย

นายณฐพล เพ็งนอก

ครูธุรการ